Franck Wolf & Mieko Miyazaki le 20/06/2015 au Paris Jazz Festival

Franck Wolf & Mieko Miyazaki
Franck Wolf & Mieko Miyazaki

 

 

PHOTO-REPORTAGE © Emmanuelle Vial 2015
Parc Floral, Paris, Paris Jazz Festival

 
Franck Wolf, saxophone - Mieko Miyazaki, koto